Dugoročni dijalog sa različitim zainteresovanim stranama pruža nam važne informacije koje utiču na proces donošenja odluka i pomaže nam da se kontinuirano razvijamo i napredujemo ka ostvarenju naših ciljeva održivosti do 2020. godine.

Naš pristup: kontinuirani dijalog za kontinuirani napredak

Posvećeni smo stalnom angažovanju zainteresovanih strana kao ključnoj komponenti naših strategija poslovanja i održivosti, godišnjih izveštaja i naših aktivnosti širom sveta. Kao aktivni članovi zajednica u kojima živimo i radimo, želimo da ih osnažimo kako bismo zajedno mogli da napredujemo.

Sarađujemo sa mnogim interesnim grupama u različitim formalnim i neformalnim kontekstima u celom Coca-Cola sistemu – od sastanaka sa lokalnim, regionalnim i nacionalnim grupama do kontinuiranog dijaloga sa našim punionicama, dobavljačima i potrošačima. Na međunarodnom nivou, aktivno smo uključeni u inicijative sa više zainteresovanih strana, poput Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija i Svetskog ekonomskog foruma, kako bismo mogli da se bavimo aktuelnim pitanjima od globalnog značaja. Proaktivna saradnja sa eksternim partnerima nam omogućava da identifikujemo važna pitanja i bavimo se njima kroz udruženu stručnost, znanje i posvećenost mnogih organizacija i pojedinaca. Ovakav pristup nam pomaže da ostvarimo daleko pozitivniji uticaj na ekološka, društvena i druga pitanja nego da radimo sami.

Kako sarađujemo sa zainteresovanim stranama

Širina našeg uticaja i raznolikost naših zainteresovanih strana omogućavaju nam različite oblike saradnje sa zainteresovanim stranama.

  • Partnerske punionice: svakodnevna interakcija sa poslovnim partnerima, zajednički projekti, zajednički poslovni planovi, funkcionalne grupe za strateška pitanja, forum na nivou top menadžementa, Globalni savet za zaštitu životne sredine;
  • Potrošači: direktna telefonska linija, lokalni sajtovi, posete fabrici, istraživanje, ankete, društveni kanali, fokus grupe;
  • Kupci: redovne posete, timovi za saradnju sa kupcima, zajednički planovi, inicijative za stvaranje zajedničkih vrednosti, centri za pomoć kupcima, angažovanje društvenih medija, ankete;
  • Zajednice: sastanci sa zajednicom, posete fabrikama, partnerstva u vezi sa zajedničkim pitanjima, sponzorstva, predavanja na univerzitetima;
  • Zaposleni:  ankete o angažmanu, izveštaji o poslovanju za nadređene rukovodioce, sastanci u gradskoj skupštini, komunikacije među zaposlenima, individualni planovi razvoja, programi komunikacije o zdravlju i bezbednosti, projekti za dobrobit zajednice i zaposlenih, telefonska linija za etička pitanja;
  • Vlade i regulatorne vlasti: savetodavna veća za inostrane investicije, inicijative za reciklažu i povraćaj ambalaže, privredne komore;
  • Nevladine organizacije (NVO): kontinuirani dijalog, partnerstva za pitanja od zajedničkog interesa, članstvo u privrednim i industrijskim udruženjima;
  • Akcionari i analitičari: godišnji sastanak akcionara, kvartalni izveštaji o zaradama i veb prezentacije, prezentacije investitora i vebkastovi, kvartalni bilten za akcionare i kontinuirani dijalog sa investitorima i analitičarima;
  • Dobavljači: inicijative za stvaranje zajedničkih vrednosti, godišnja konferencija dobavljača, vodeći principi za dobavljače, udruženja za ambalažu;
  • Trgovinske grupe i industrije i organizacije za izradu politika: saradnja u industriji, inicijative za stvaranje zajedničke vrednosti, kontinuirani dijalog, učestvovanje u kreiranju politika.

Kako uključujemo zainteresovane strane

Primenjujemo pristup za partnerstva pod nazivom “Zlatni trougao”. On obuhvata javni, privatni i sektor civilnog društva, a sve je zasnovano na ideji da snaga partnerstva može imati mnogo veći kolektivni uticaj nego bilo koja organizacija ili sektor koji deluju u izolaciji. Partnerski pristup „Zlatni trougao“ je suštinski deo naše poslovne strategije i može podstaći održivi rast poslovanja, upravljanje životnom sredinom i društveni napredak.

Naši napori za zaštitu lokalnih izvora vode mogu uroditi uspehom samo ako podrazumevaju saradnju sa lokalnim zainteresovanim stranama, uključujući vlade, članove zajednice, agencije, NVO i druge.

Ono što je uočeno jeste da postoji odnos sinergije između naših izveštaja o održivosti i uključivanja zainteresovanih strana. Na razvoj ciljeva i strategija će i dalje uticati saradnja i komunikacija sa našim zainteresovanim stranama. Pored toga, nakon što objavimo izveštaje, pratimo kakvu povratnu informaciju će imati zainteresovane strane o tome gde su potrebna pojašnjenja i objašnjenja.

Okupljanja zainteresovanih strana

Primarni cilj koordinisanih međunarodnih sastanaka za uključivanje zainteresovanih strana, bio je da se postaramo da naša strategija održivosti ostane odgovorna, relevantna i kontinuirana. Fokusirali smo se na naše Ciljeve održivosti do 2020. godine uključujući i objavljivanje postignutih rezultata, praćenje napretka i identifikaciju oblasti za poboljšanje.

Nakon saradnje sa zainteresovanim stranama, prikupljamo povratne informacije, identifikujemo zajedničke teme i tragamo za načinima da poboljšamo prikupljanje podataka o održivosti i proceduru izveštavanja. Ovo su neke od ključnih tema i preporuka kao i naši odgovori:

PREPORUKE ZAINTERESOVANIH STRANA ZA IZVEŠTAJE

ODGOVORI

Strategija za održivo poslovanje: Demonstrirati integraciju održivosti i poslovanja i uticaj ove strategije na poslovanje, uključujući i vezu sa nadzornim aktivnostima odbora. Opišite kako Odbor razmatra pitanja poput klime, različitosti i inkluzije i kako se ona uklapaju u diskusije o strategiji, riziku i prihodima

Ovogodišnji izveštaj po prvi put sadrži pismo Komisije za javna pitanja i različitost Odbora direktora, koja razmatra prirodu i obim ciljeva i napredak kompanije u pogledu održivosti. Pored toga, na početku svakog infografika nalazi se pasus koji objašnjava zašto je ta prioritetna tema iz oblasti održivosti važna za naše poslovanje.

Korelacija: Demonstrirati međusobnu povezanost pitanja održivosti i napora koje u toj oblasti ulažemo. Poboljšati način na koji se korelacija između pitanja održivosti razmatra u Izveštaju o održivosti, na primer: osnaživanje žena i različitost; klimatske promene; javno zdravlje i voda; ljudska prava i voda. Krenuti u pravcu holističkog dijaloga o klimatskim promenama imajući na umu širu sliku karbonskog otiska kompanije.

Baviti se međusobno povezanim pitanjima održivosti kroz aktuelne programe održivosti. Na primer, u okviru aktivnosti koje mogu biti grupisane zajedno (kao što je 5by20), mogu se razmatrati pitanja pristupa vodi ili ljudskih prava, pošto su povezana sa osnaživanjem žena i njihovim pravima.

Izveštaj za 2016. sadrži novo poglavlje „Tačke ukrštanja“, koje treba da poveže tačke u kojima se naši napori u oblasti održivosti preklapaju. On detaljno opisuje način na koji razmatramo te tačke dok se bavimo pitanjima održivosti, kao što je procena kako poboljšanje u jednoj oblasti može da utiče pozitivno ili negativno na drugu oblast. Dato je i nekoliko primera Coca-Cola programa u oblasti održivosti gde je više postignuto putem integracije.

Geografski izveštaji o upravljanju vodama: Proširiti liderstvo kompanije Coca-Cole u ​​upravljanju vodnim resursima kako bi se postigla bolja usaglašenost sa lokalnim geografskim izveštavanjem, sa posebnim fokusom na regione sa nedostatkom vode i kvalitet vode. Izveštavati o naporima za očuvanje vode u kontekstu regiona ili zajednica.

Najvažniji deo u našem izveštaju ove godine je mapa projekata sa zajednicama u oblasti upravljanja vodama koje se nalazi u delu o vodama ovogodišnjeg izveštaja. Ova nova mapa pokazuje kako Coca-Cola radi na tome da obezbedi dugoročnu dostupnost vode – kritičnog resursa kako za lokalne zajednice, tako i za naše operacije. Mapa je data u poglavlju o vodama i čitaoci mogu videti gde se nalaze mesta u kojima pružamo podršku projektima za upravljanje vodama – kojih ima 248, u 2.000 zajednica i 71 zemlji, u sledećim kategorijama: zaštita vodenih slivova, voda za produktivnu upotrebu, voda i sanitarni uslovi, i obrazovanje i razvijena svest.

Izveštavanje: Unaprediti način izveštavanja tako da budu obuhvaćene i negativne i pozitivne strane – objavite šta je kompanija naučila. Baviti se izazovima ili važnim povratnim informacijama u vezi sa tekućim naporima za poboljšanje učinka i transparentnosti.

Uvek težimo ka transparentnosti u izveštavanju. Tema ovogodišnjeg izveštaja je „Godina analize“. Kada se osvrnemo na 2016. godinu, uglavnom smo se bavili povratnim informacijama i pokretanjem programa Our Way Forward. U izveštaju razmatramo uspehe i neuspehe. Pored glavnih tačaka našeg napretka, data je ilustracija u okviru dela o Klimi („Uspeh i izazovi u proizvodnji“), kao i druge teme gde još nismo ostvarili napredak u onoj meri u kojoj smo hteli, uključujući i ambalažu.

Podaci na godišnjem nivou: Uključiti kvantitativne, praćene podatke o učinku u centralnoj tabeli indikatora. Otkriti ključne podatke o učinku ESG-a u tabeli indikatora, slično izveštaju Kompanije o obavezi u oblasti održivosti 2020. kako bi se dobila sliku o godišnjem napretku kompanije.

Naš izveštaj za 2016. godinu sadrži jednu stranicu sa grafikonima koji jasno pokazuju napredak u odnosu na ciljeve održivosti za 2020. godinu (na strani 16 izveštaja u pdf formatu). Ove tabele su takođe date na relevantnim mestima u narativima na sajtu Coca-Cola Journey koji se odnose na izveštaj za 2016. Neki od infografika takođe sadrže tabele sa podacima o ostvarenom napretku.

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Postavljamo visoke standarde u pogledu transparentnosti i društveno odgovornog ponašanja korporacije i naporno radimo kako bismo ispunili očekivanja naših zainteresovanih strana. Komentari, sugestije i kritike u vezi sa našim praksama održivosti i izveštajima su dobrodošli.