Kompanija Coca-Cola finansira istraživanja čiji se spisak nalazi na našem veb-sajtu (listed on our website) i kojima želimo da istražimo pitanja koja se postavljaju u vezi sa našim proizvodima, kao i da povećamo svest o problemu gojaznosti. Obezbeđujemo sredstva nezavisnim i uglednim profesionalcima i institucijama. Ti istraživači treba da: 

  • sprovedu istraživanje koje je zasnovano na činjenicama, transparentno i objektivno sastavljeno 
  • postave adekvatnu hipotezu i da sprovedu istraživanje koje će dati odgovore na relevantna pitanja, a ne da favorizuju određeni ishod 
  • u potpunosti drže pod kontrolom osmišljavanje i realizaciju studije, kao i prikupljanje, analizu i interpretaciju podataka  
  • se podstiču da objavljuju svoje rezultate i 
  • obelodane svoje izvore finansiranja u svim publikacijama i javnim prezentacijama podataka. 

Kompanija Coca-Cola, ni pod kojim uslovima, nema pravo da spreči objavljivanje rezultata istraživanja, niti da obezbeđuje sredstva za finansiranje u zavisnosti od rezultata istraživanja.

Takođe, Coca-Cola finansira i druga istraživanja u cilju učenja. To je najbolji način da informišemo našu industriju i potrošače o sastojcima koje koristimo, našim proizvodima i pakovanjima.